Oferta

Technologie informatyczne

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny


Współpracujemy z Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert. Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert zajmuje się wystawianiem kwalifikowanych certyfikatów i znaczników czasu. Zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, w 2009 roku firma została wpisana do rejestru firm świadczących usługi certyfikacyjne. CenCert został powołany do istnienia przez firmę Safe Technologies SA (obecnie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.).

Zapraszamy do naszego sklepu online. http://sklep.jattog.pl

Prowadzimy Mobilny Punkt Rejestracji. Z nami uzyskanie podpisu elektronicznegozałatwisz szybko i bezproblemowo. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu. Otrzymasz działający podpis elektroniczny w 10 minut. Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Przydatne informacje, definicje:

Co to jest podpis elektroniczny?

Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.

Wikipedia podaje: Podpis elektroniczny – pojęcie normatywne zdefiniowane w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.
Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny będzie mógł być uznany za równoważny podpisowi własnoręcznemu jeśli spełnia warunki umożliwiające uznanie go za podpis elektroniczny bezpieczny. Zgodnie z ustawą bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który:

 • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
 • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli podpisane takim podpisem ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpisane podpisem własnoręcznym.

Zgodnie z prawem polskim tylko podpis kwalifikowany ma automatycznie takie samo znaczenie jak podpis odręczny. Inne rodzaje podpisu mogą być wiążące prawnie jedynie na podstawie umów cywilnych pomiędzy kontrahentami je stosującymi. Podobne prawodawstwo obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, chociaż występuje między nimi wiele drobnych różnic, na przykład jeśli chodzi o obowiązek korzystania z bezpiecznego urządzenia (SSCD).
Bezpieczny podpis elektroniczny nie zastępuje całkowicie podpisu własnoręcznego. W szczególności nie może go zastąpić, gdy ustawa wymaga podpisu własnoręcznego, jak np. przy testamencie własnoręcznym (art. 949 § 1 k.c.) lub podpisie notarialnie uwierzytelnionym.
Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu spełnia w obrocie prawnym i gospodarczym m.in. następujące funkcje:

 • identyfikacyjną,
 • dowodową,
 • kontraktową.

Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

Certyfikat kwalifikowany to taki, który został wystawiony jego właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich procedur weryfikacji tożsamości i klucz prywatny (służący do składania podpisów) jest przechowywany w sposób bezpieczny (np. na karcie elektronicznej).

Zastosowanie podpisu elektronicznego:

Moc prawna bezpiecznego podpisu elektronicznego pozwala stosować go w wielu obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są w praktyce nieograniczone. Wiele aktów prawnych, obok tradycyjnej formy podpisu, pozwala praktycznie wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów. Istnieje wiele dziedzin zastosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych i kwalifikowanych certyfikatów: ochrona zdrowia, gospodarka (e-faktura), przetargi i aukcje, KRS, urzędy administracji publicznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej czy Urząd Skarbowy.

Podpis elektroniczny dla płatników ZUS

Od 21 lipca 2008 roku przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczne rozliczenia z ZUS, i zatrudniające więcej niż 5 pracowników, nie otrzymają od ZUS niekwalifikowanego certyfikatu do podpisywania dokumentów. Od tego dnia będą musiały nabyć tzw. certyfikat kwalifikowany (czyli taki bezpieczny podpis elektroniczny, który prawo zrównuje z podpisem odręcznym). Zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 127, poz. 817) niekwalifikowane certyfikaty wydane płatnikom przez ZUS przed dniem 21 lipca 2008 roku będą ważne jeszcze przez 12 miesięcy. Po upływie terminu ważności certyfikatu niekwalifikowanego przedsiębiorcy będą musieli korzystać tylko z certyfikatów kwalifikowanych (bezpiecznych e-podpisów).

Podpis elektroniczny w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. stanowi, że z dniem 1 stycznia 2008 r. składać można do fiskusa 32 rodzaje deklaracji, m.in. VAT-7, VAT-UE, CIT-8. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. zakres ten został rozszerzony o kolejne 12 deklaracji, m.in.: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT/O, PIT/D. Następny etap to 1 lipca 2008 r., kiedy można składać dodatkowe 17 deklaracji, m.in. PIT-11 oraz 1 stycznia 2009 r. - kolejne 20 deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) (esp.uzp.gov.pl),
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np. podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych,
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne (www.parp.gov.pl),

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Z prawnego punktu widzenia żadna. Różnica jest w sposobie składania. Podpis odręczny składamy na dokumencie papierowym, natomiast podpis elektroniczny składamy za pomocą urządzenia zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny pod dokumentem elektronicznym.
Podpis elektroniczny to technologia, która umożliwia podpisanie dowolnego elektronicznego dokumentu. Pliki deklaracji. wnioski elektroniczne, dokumenty XML PDF DOC XLS itp... Podpis elektroniczny należy traktować tak jak podpis odręczny. Możesz nim podpisać np. fakturę, umowę.
Takie postępowanie jest równoznaczne z fałszowaniem podpisu. Grozi za to odpowiedzialność karna.
Jeden dokument może być podpisany przez dowolną liczbę osób.
Podpis zapisany na karcie jest zabezpieczony PINem Jednak to nie zabezpiecza przez nieautoryzowanym użyciem Twojego podpisu. W takim przypadku należy jak najszybciej powiadomić Centrum Certyfikacji. Jeśli ktoś wykorzysta Twój podpis i podpisze nim dokument/zobowiązanie to może to być początkiem Twoich problemów. Z tego powodu nie ignoruj problemu.
Wyobraź sobie świat bez Internetu jest to możliwe? Pytanie retoryczne. Podobnie jest z podpisem elektronicznym. To następstwo rozwoju technologicznego.
Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby. Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe jest certyfikatem uniwersalnym i może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.
Komputer osobisty: Procesor: Pentium 800 MHz; pamięć RAM: 256 MB; 65 MB wolnej przestrzeni dyskowej; porty: USB; system operacyjny: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7; przeglądarka np. Internet Explorer 5.5 - dostęp do Internetu.
W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.
Nie. Oprogramowanie do obsługi podpisu elektronicznego można zainstalować na kilku komputerach. Certyfikat podpisu elektronicznego zapisany jest na karcie kryptograficznej. Kartę chroń przed innymi osobami. Dla użytkowników mobilnych polecamy zestawy "Mini".
Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach.
Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.
UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie kryptograficznej - w tym celu należy zakupić usługę Wymiany karty kryptograficznej i ponownie dokonać aktywacji karty.
Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 4 do 8 cyfr). Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 4 do 8 znaków.
Uwaga!
Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego. Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową.W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

Szukasz rozwiązania?

Zapraszamy do kontaktu. Czekamy na pytania lub sugestie dotyczące naszej oferty.

+48 500 835 200

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz blog i śledź nas na:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.